ANBI (algemeen nut beogende instellingen)

1. Naamgegevens

Baptisten Gemeente Steenwijk (ook wel aangeduid als BGS). De naamstelling is statutair vastgelegd. Sinds 1 januari 2020 wordt de naam Baptistengemeente Het Baken Steenwijk gehanteerd.


Baptistengemeente Het Baken Steenwijk is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; zij bezit op grond daarvan rechtspersoonlijkheid en is als zodanig erkend naar het Nederlands recht.


Baptistengemeente Het Baken Steenwijk is een geloofsgemeente die behoort tot de Unie-ABC (Baptisten & CAMA-Gemeenten (Unie-ABC – Home).

In de statuten van de Unie van Baptisten staat dit in artikel 3 van de Unie als volgt omschreven:
Het doel van de Unie is: a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen; b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden; c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

2. RSIN of fiscaal nummer & KVK nummer

De gemeenten van de Unie van Baptisten hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dit wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de Unie van Baptisten behoren en die het algemene nut beogen, zijn aangewezen als ANBI.

RSIN- of fiscaal nummer: 805932793

KVK nummer: 76446077

3. Contactgegevens

Telefoonnummer
06 12 103 269
Website adres:
www.hetbakensteenwijk.nl
E-mail adres:
kb@baptistensteenwijk.nl
Kerkadres:
Kerk- en verenigingsgebouw “Baptisten Gemeente Steenwijk”
Dolderweg 23a
8331 LL Steenwijk
Adres kerkdiensten:
Zondagse diensten:
Dolderweg 23a
8331 LL Steenwijk

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Baptistengemeente Het Baken Steenwijk ligt bij de Raad van de Gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De Raad bestaat uit 7 leden (5 oudsten en 2 diakenen), die worden voorgedragen door de gemeente en door de raad aangesteld


De voorganger vervult in de Raad een adviserende en ondersteunende taak, hij neemt geen deel aan de besluitvorming en kan geen voorzitter zijn.


De Raad bestaat uit een Bestuurlijk team, bestaande uit:


• Voorzitter (oudste), organisatie, kringen, communicatie

• Secretaris (oudste), gebouw en beheer, ondersteunende diensten

• Penningmeester (oudste), financiën, AVG en kerkelijk bureau

En een Herderlijk team, bestaande uit de volgende leden en verantwoordelijkheden:

Lid (oudste), aanbidding, invulling diensten, onderwijs

Lid (diaken), gebed, pastoraat

Lid (diaken), kinderwerk, tieners, jongeren, (jong)volwassenen

Lid (diaken), diaconie, pastoraat, zending & evangelisatie


De indeling van bovenstaande taken en verantwoordelijkheden wordt bij toe- en aftreden van ambtsdragers vaak opnieuw ingedeeld.

5. Beleidsplan

Missie & Visie
Missie
In onze missie verwoorden we waar we voor staan, wat onze waarden en identiteit is, wat onze opdracht is en wat we willen doen.
“Wij zijn gemaakt om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. We laten ons hierin leiden door de Heilige Geest met de Bijbel als ons fundament, waardoor we meer op Jezus gaan lijken.”
Visie
In onze visie verwoorden we waar we voor gaan, wat we willen bereiken en wat we willen zijn.
“Wij willen een open, liefdevolle en actieve gemeente zijn voor iedereen, waar ruimte is om te groeien in een persoonlijke relatie met Jezus en waar het verlangen is Hem bekend te maken in de wereld om ons heen.”
Uitwerking van Missie en Visie
1 Baptistengemeente Het Baken Steenwijk wil Gods liefde – als geopenbaard in Zijn Woord en in Zijn Zoon Jezus Christus – verkondigen in Steenwijk, maar ook daarbuiten door middel van evangelisatie en zending. Dit wordt gerealiseerd door wekelijkse diensten op zondag, huiskringen in onze gemeente, diaconie (hulp aan gemeenteleden die dat nodig hebben), pastoraat en spreekuur op de woensdagavond.
We zijn ons bewust van het feit dat het leven van de Here Jezus Christus zich kenmerkt door dienstbaarheid aan de naaste. Dat ging zelfs zo ver dat Hij Zijn leven offerde voor mensen die dit niet verdienen, maar die geliefd worden omdat ze door God geschapen zijn. Op basis daarvan en met Hem als Leidsman en Voleinder van ons geloof, willen we ook dienstbaar zijn aan de samenleving in woord en daad met mogelijkheden, talenten en middelen.
2. Hiervoor zet de Baptistengemeente Het Baken Steenwijk de haar toevertrouwde beschikbare middelen in. Bestaande uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) die wij van onze leden en vrienden ontvangen. Daarnaast giften, merendeels met een specifieke bestemming (zending en evangelisatie, diaconie, onderwijs, externe projecten). Elke kerkdienst wordt er tweemaal gecollecteerd: de eerste collecte is bestemd voor de eigen gemeente en de tweede collecte is bestemd voor een specifiek doel (jaarlijks vastgesteld in een collecterooster). Verder wordt één keer in de twee jaar een gavenveiling georganiseerd, waarin leden en vrienden producten en diensten aanbieden, waarop geboden kan worden. De opbrengst wordt in overleg bestemd aan een doel naar keuze.
3. Omgang met vermogen: Baptistengemeente Het Baken Steenwijk heeft geen doelstelling tot het maken van winst. We dragen zorg voor een goede balans tussen de kosten die wij maken voor de inzet op onze doelstelling en de daarvoor verkregen inkomsten. De uitgaven bestaan o.a. uit de bekostiging van de voorganger, de huur van het kerkgebouw met bijkomende lasten, contributie aan de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland en de invulling van de zondagse diensten. Doordat we prioriteit geven aan goed en verantwoord kinder- en jeugdwerk, zit daarin ook een substantieel deel van de kosten.

6. Beloningsbeleid

Baptistengemeente Het Baken Steenwijk heeft een parttime voorganger (0,6 fte) in dienst.
Vergoeding van gastsprekers is conform richtlijnen van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.
Overige taken binnen de gemeente worden gedaan op basis van vrijwilligheid, met de mogelijkheid tot vergoeding van gemaakte kosten.

7. Weergave activiteiten in 2020

De activiteiten worden jaarlijks beschreven in een intern Jaarverslag.
Bijgaand een geanonimiseerde versie.
link

8. Financieel verslag 2020 en begroting 2021

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de gevolgen van de Corona-crisis. Helaas bleek het niet mogelijk gebruik te maken van enige compensatie- of tegemoetkomingsregeling, bijvoorbeeld huurvermindering of tegemoetkoming kosten die zijn gemaakt voor de realisatie van online-diensten. Wel genereerde dit een grote actiebereidheid en extra financiële steun vanuit eigen gelederen.

Daarnaast mag nog worden genoemd de externe steun die we mochten verlenen in het kader van de ‘Grote Opdracht’, hartverwarmend! De richtpercentages voor de uitgaven Gemeentelijke activiteiten 60%, Beheer 30% en Grote Opdracht 10% bedroegen over 2020 respectievelijk 61%, 30% en 9%.