AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

PRIVACY-BELEID IN HET KADER VAN AVG BAPTISTENGEMEENTE HET BAKEN STEENWIJK

Baptistengemeente Het Baken te Steenwijk (verder genaamd BG Het Baken Steenwijk), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Adres: Kerkstraat 14, 8331 JC Steenwijk
Website: https://hetbakensteenwijk.nl/
Samenkomsten: in Het Baken, Kerkstraat 14, 8331 JC Steenwijk

Persoonsgegevens die wij verwerken
Definitie AVG: Persoonsgegevens zijn gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens, terug te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn o.a. naam, adres, woonplaats, kentekennummer, personeelsnummer, mailadres en videobeelden.

BG Het Baken Steenwijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BG Het Baken Steenwijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het afhandelen van jouw betaling, gift, (periodieke) bijdrage
• het toezenden van post
• verzenden en/of verspreiden van onze nieuwsbrieven
• je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of afspraken te maken over samen- en medewerking
• BG Het Baken Steenwijk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• BG Het Baken Steenwijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn van overheidswege (bv. Belastingen, ANBI-status).

Geautomatiseerde besluitvorming
BG Het Baken Steenwijk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BG Het Baken Steenwijk) tussen zit. BG Het Baken Steenwijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Software voor het bijhouden van de financiële administratie van de BG Het Baken Steenwijk: programma Penningmeester 5.9.6.20, Registratienummer PM29806, voor het (standalone middels laptop) bijhouden van financiële gegevens betreffende donaties, (periodieke) giften, collectes, betalingen aan debiteuren en organisaties, instellingen en personen waarmee we een verplichting zijn aangegaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BG Het Baken Steenwijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres
Bewaartermijn: gedurende de periode welke iemand als lid of vriend (indien van toepassing namen van de kinderen) aan de BG Het Baken Steenwijk verbonden is.
Er zijn ook gegevens die een wettelijke bewaartermijn vereisen, indien van toepassing zal de BG Het Baken Steenwijk zich daaraan houden:
– Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden : 7 jaar inzake de Wet op de Rijksbelastingen
– Loonbelasting en identiteitsbewijzen: 5 jaar inzake Uitvoeringsregeling Loon Belastingen
– Debiteuren- en crediteurenadministratie: 7 jaar inzake de Wet op de Rijksbelastingen.
Reden: organisatorisch belang alsmede verplichting voor het bijhouden van het aantal leden en vrienden op grond van lidmaatschap Unie-ABC.

Delen van persoonsgegevens met derden
BG Het Baken Steenwijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BG Het Baken Steenwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Meer informatie vind je via Cookiebeleid (EU) | Het Baken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BG Het Baken Steenwijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@hetbakensteenwijk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachtenregeling
BG Het Baken Steenwijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BG Het Baken Steenwijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau kb@hetbakensteenwijk.nl of met de Functionaris Gegevensbescherming van de BG Het Baken Steenwijk. Te bereiken via mailadres avg@hetbakensteenwijk.nl