AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

PRIVACY-BELEID IN HET KADER VAN AVG BAPTISTEN GEMEENTE STEENWIJK
Baptisten Gemeente Steenwijk, gevestigd aan Dolderweg 23a, 8331LL Steenwijk, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Adres: Dolderweg 23a
8331LL Steenwijk
Website: http://www.baptistensteenwijk.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Definitie AVG: Persoonsgegevens zijn gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens,
terug te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn onder
andere naam, adres, woonplaats, kentekennummer, personeelsnummer, mailadres en videobeelden.
Baptisten Gemeente Steenwijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Baptisten Gemeente Steenwijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling, gift, (periodieke) bijdrage
– Verzenden en/of verspreiden van ons blad Samen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of
afspraken te maken over samen- en medewerking
– Baptisten Gemeente Steenwijk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Baptisten Gemeente Steenwijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn van overheidswege (bv. Belastingen, ANBI-status).

Geautomatiseerde besluitvorming
Baptisten Gemeente Steenwijk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Baptisten Gemeente Steenwijk) tussen zit. Baptisten Gemeente Steenwijk
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Software voor het bijhouden van de financiële administratie van de Baptisten Gemeente Steenwijk:
programma Penningmeester 5.9.6.20, Registratienummer PM29806, voor het (standalone middels
laptop) bijhouden van financiële gegevens betreffende donaties, (periodieke) giften, collectes,
betalingen aan debiteuren en o

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Baptisten Gemeente Steenwijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres
> Bewaartermijn gedurende de periode welke iemand als lid of vriend (indien van toepassing namen
van de kinderen) aan de Baptisten Gemeente Steenwijk verbonden is.
Er zijn ook gegevens die een wettelijke bewaartermijn vereisen, indien van toepassing zal de
Baptisten Gemeente Steenwijk zich daaraan houden:
Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden , 7 jaar inzake de Wet op de Rijksbelastingen
Loonbelasting en identiteitsbewijzen, 5 jaar inzake Uitvoeringsregeling Loon Belastingen
Debiteuren- en crediteurenadministratie, 7 jaar inzake de Wet op de Rijksbelastingen
> Reden organisatorisch belang alsmede verplichting voor het bijhouden van het aantal leden en
vrienden op grond van lidmaatschap Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

Delen van persoonsgegevens met derden
Baptisten Gemeente Steenwijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Baptisten Gemeente Steenwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Meer informatie vind je via http://www.baptistensteenwijk.nl/cookie-beleid/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baptisten Gemeente Steenwijk en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar avg@baptistensteenwijk.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar maximaal binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachtenregeling
Baptisten Gemeente Steenwijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Baptisten Gemeente Steenwijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau
(kb@baptistensteenwijk.nl) of met de Functionaris Gegevensbescherming van de Baptisten
Gemeente Steenwijk. Te bereiken via mailadres avg@baptistensteenwijk.nl